Skip to main content

Herbestemming kerk

Wat moet er met de kerk gebeuren? Het was een van de speerpunten van de enquête die we in 2023 hebben uitgezet. Uit de uitslag werd dat de Leunse bevolking het belangrijk vindt dat het gebouw behouden blijft, maar de functie wil herbestemmen. Wat is de status van dit project?

Aanleiding

Wat was ook alweer de aanleiding voor het hele traject? In 2022 hebben we enquête uitgezet. De belangrijkste uitslag was dat er een grote behoefte is aan levensloopbestendige woningen/appartementen en woningen voor jongeren. We zijn dan ook aan de slag gegaan met het zoeken naar een geschikte locatie.

Door de ontwikkelingen rondom de “kerkenvisie” – opgesteld door onderzoeksbureau Spectrum, in opdracht van de gemeente Venray – kwam het kerkgebouw steeds meer in beeld als mogelijke ontwikkellocatie. In juli 2023 gaf Deken Smeets tijdens een overleg aan dat het gedeeltelijk en het volledig herbestemmen van de kerk tot mogelijkhedenbehoort. Maar dat ook de pastorie en op langer termijn de Kapelanie meegenomen kunnen worden in de planvorming. De Kapelanie heeft momenteel een vaste verhuurder.

Monument

Er is door Deken Smeets een subsidie-aanvraag ingediend bij de provincie. Deze subsidie is bedoeld om cultureel erfgoed met een monumentenstatus zo veel mogelijk te behouden bij een herbestemming. Onderzoek naar die status word gedaan door de Thalliagroep; een projectontwikkelaar die zich bezighoudt met het herbestemmen van cultureel en religieus erfgoed en ontwikkelen van woon- en zorgprojecten.

In februari is de Thalliagroep gestart met het beoordelen van de staat van het kerkelijk gebouw van Leunen. De kerk wordt in zijn geheel ingemeten, de historische waarden van de kerk en het rijksmonumentale gedeelte zullen worden onderzocht. Hier zal een rapport van worden gemaakt, verwachting is dat dit in mei klaar is.

Projectgroep

De uitkomst hiervan zal de Thalliagroep bespreken met de projectgroep/klankbordgroep Herbestemming kerk van Leunen. Deze groep bestaat uit inwoners van Leunen die bij de afname van de enquête aangegeven hebben graag mee te denken. Doel voor 2024 is duidelijk krijgen wat de monumentenstatus is en al in grote lijnen duidelijk krijgen hoe de herinrichting van de kerk en de pastorie eruit kunnen komen zien.

Als hier meer duidelijkheid over is, zullen er weer inloopavonden gepland worden waarbij alle inwoners van Leunen kunnen komen kijken naar de ideeën/plannen en daar hun mening over geven.

Wil je meer weten, of heb je ideeën, over de herbestemming van de kerk, dan kun je mailen naar kerk@dorpsraadleunen.nl.

X