Skip to main content

In september hebben we een enquête uitgezet naar alle inwoners van Leunen voor de wensen en gedachten over de herbestemming van de kerk en de inzet van de dorpsondersteuner. 554 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, en uit deze grote groep kunnen we duidelijke tendensen opmaken. Op deze pagina lees je alle uitslagen.

Herbestemming kerk

Wat betekent de Sint Catharinakerk voor jou?

De respondenten die ‘Anders, namelijk…’ hebben geantwoord, zeggen over het algemeen dat het gebouw niets voor ze betekent (19x) en dat ze het oude gedeelte mooi vinden (13x). Verder wordt er genoemd dat het een stilteplek is, een historische plek is en een plek waar mensen zelf niets mee hebben, maar anderen misschien wel. Tevens worden er door respondenten hier al ideeën aangedragen voor de toekomst van het pand, zonder de betekenis die het voor hen heeft te benoemen.

Hoe belangrijk vind je het dat er in Leunen kerkelijke vieringen en bijeenkomsten blijven?

Hoe belangrijk vind jij het om het kerkgebouw te behouden?

Het valt op dat 60% van de respondenten het (heel) belangrijk vindt om het kerkgebouw te behouden en dat bijna een kwart (23%) hier neutraal in staat. Als het gaat om het behouden van kerkelijke vieringen en bijeenkomsten, dan valt op dat het grootste deel van de respondenten (38%) neutraal kiest.

Wat vind je van de volgende functies voor het kerkgebouw?

De functies wonen, zorg, maatschappelijk en verenigingen worden het meest gewenst. Horeca, commercieel en religieus zijn veel minder wenselijk. Verder valt op dat er bij de meeste functies door een kwart van de respondenten neutraal wordt geantwoord. Behalve bij wonen, daar kiest maar 16% voor neutraal. Daarnaast zijn de meningen over een culturele functie erg verdeeld.

Waar gaat je voorkeur naar uit?

Bij anders namelijk wordt vooral toegelicht dat het oude gedeelte in ere hersteld mag worden en dat het nieuwe gedeelte wel herbestemd of gesloopt mag worden.

Stel je eens voor: Het oude deel van de kerk blijft behouden en daar komt een multifunctionele ruimte in.

Stel je eens voor: Het nieuwe deel wordt afgebroken en daar worden levensloopbestendige woningen gebouwd.

Stel je eens voor: De pastorie maakt plaats voor appartementen voor starters. Wat vind je van dit idee?

 

Dorpsondersteuner

Hoe belangrijk vind je het dat er een dorpsondersteuner in Leunen komt?

Waar moet een dorpsondersteuner zich volgens jou mee bezig houden?

Algemene en open vragen

Wat zou je graag aan Leunen willen veranderen zodat je er met (nog) meer plezier woont?

Veel inwoners die aangeven dat er meer woonmogelijkheden moeten komen geven aan dat ze vinden dat de mensen die al in Leunen wonen of binding hebben met het dorp voorrang moeten krijgen. Er is zowel behoefte aan starterswoningen als aan woningen voor ouderen. De jongeren vertrekken nu veelal uit Leunen, terwijl ze daar eigenlijk zouden willen blijven wonen.

De verkeersveiligheid moet met name op de Albionstraat verhoogd worden. De parkeervakken worden als onveilig gezien, de snelheid is te hoog en de straat is onoverzichtelijk. Verder is er behoefte aan betere verlichting in het buitengebied, betere opstapmogelijkheden bij stoepen en minder vrachtverkeer in het dorp.

Een winkel of supermarkt moet met name betaalbaar zijn en inwoners geven aan dat ze er het liefst levensmiddelen willen kunnen kopen. Het assortiment moet groter zijn dan het huidige assortiment van het tankstation.

Er is meer ontmoeting gewenst en inwoners geven aan dat er meer activiteiten aangeboden zouden moeten worden voor jong tot oud. Ook wensen ze dat er meer naar elkaar omgezien wordt.

De melkfabriek is een doorn in het oog en de wens wordt meermaals uitgesproken dat deze een goede bestemming krijgt.

Zijn er op dit moment dingen die je in Leunen mist?

Er zijn 285 inwoners die iets missen in Leunen. Ze noemen met name voldoende woonmogelijkheden voor starters en ouderen en dan met name betaalbare woningen. Daarnaast komt veelvuldig de verkeersveiligheid naar voren en het uitbreiden van het voorzieningenaanbod met winkel, horeca en sporthal. Aanvullend op wat er al gezegd is in de vorige vraag, wordt hier nog genoemd:

 • Een honden speelweide
 • Ondersteuning voor mantelzorgers
 • Plek om een groot feest te kunnen geven
 • Medicijn uitgifte plek
 • Woningen voor mensen met een beperking
 • Woonhofje voor ouderen
 • Ondersteuning voor mensen met (beginnende) dementie
 • Ruimere openingstijden de Baank
 • Groenteboer
 • Goede communicatie over activiteiten
 • Een kinderboerderij

Stel dat alles kan, welke droom heb je dan voor Leunen?

Hier komen veel antwoorden terug die al eerder genoemd zijn. De onderstaande quotes geven een goed beeld van de reacties. 

“Een sociale gemeenschap met voor ieder wat wils.”

“Geen doorgaande wegen door Leunen en de Melkfabriek opknappen.”

“Dat Leunen een dorp blijft waar inwoners in alle levensfases kunnen blijven wonen (dus ook zorgappartementen), in een schone (lucht) omgeving met veel groen. Waar mogelijkheden voor toevallige ontmoetingen worden gecreëerd (zoals open inloopcentrum, huiskamerconcept), met mogelijkheden voor sport en spel.”

“Dat Leunse mensen in Leunen kunnen blijven wonen en geen vreemden van buitenaf.”

“Een rondweg om Leunen heen, zodat de Albionstraat rustiger wordt en beide helften van Leunen nader tot elkaar komen.”

“Een gezellig dorpsplein: autovrij met klein koffietentje.”

X