Skip to main content

Samen wonen, samen zorgen

De ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorgen onder een dak – het liefst met een woongroep of woonvorm in de omgeving waarin je bent opgegroeid – werd een steeds groter en belangrijker vraagstuk in Leunen. Daaraan gekoppeld de vergrijzing en inrichting van de zorg, waarbij mantelzorg en zorgen voor elkaar een steeds belangrijkere rol krijgen, werd het tijd om mogelijkheden daartoe in Leunen te onderzoeken. Daartoe werd vanuit de Dorpsraad in 2020 deze werkgroep opgezet.

In 2021 zijn er enkele klankbordsessies geweest om te onderzoeken in welke richting we gingen ontwikkelen. Daarbij werd ook de overweging meegenomen om met een dorpsondersteuner te werken en het wonen en zorgen te ontwikkelen vanuit een coöperatie waarmee je alle zorg in Leunen kan structureren en organiseren. Vanuit die gedachte is er een werkgroep opgericht met kennis vanuit het werkveld en de doelgroepen KBO, dorpsraad en Stichting Samen in 2022. In maart 2022 is een enquête afgenomen waaruit bleek dat er een grote behoefte was aan levensloopbestendige woningen/appartementen en woningen voor jongeren en zijn we aan de slag gegaan met zoeken naar een geschikte locatie.

Dorpsondersteuner

Uit de enquête bleek ook dat er behoefte is aan een dorpsondersteuner. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de manier waarop dit in Leunen tot stand kan komen. Er is ook al een klankbordgroep die mee wil werken aan dorpsondersteuning. Hierover is er ook een projectgroep bij het dorpsradenoverleg (DRO) die specifiek gaat over dorpsondersteuning. De gemeente is bezig om beleid te maken voor de financiering van eventuele dorpsondersteuning.

Meer info over deze werkgroep lees je hier.

Herbestemming kerk

De kerk is een prominent gebouw in Leunen. Uit de enquête van 2023 bleek dat de Leunse bevolking het belangrijk vindt dat het gebouw behouden blijft, maar de functie wil herbestemmen. Hiervoor is een aparte projectgroep/klankbordgroep opgericht, die in samenwerkingen met onder andere het bisdom, onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. De laatste stand van zaken lees je hier.

Betrokkenheid ouderen

Het doel is om ouderen zo veel mogelijk te betrekken (of zij ons) bij allerlei sociale activiteiten en andere processen in het dorp. Hierin ondernemen de KBO en Stichting Samen meerdere activiteiten. Daarnaast is er bijvoorbeeld de Groenploeg en de Werkgroep Historie, of spelen ouderen een rol in andere verenigingen binnen ons dorp. De doelstelling is om dit in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.

Leunen kindvriendelijk

Behalve voor de ouderen, hebben we uiteraard ook aandacht voor de leefbaarheid van de kinderen en jeugd van Leunen – de toekomst van ons dorp. In de werkgroep welzijn en leefomgeving is er in dat kader bijvoorbeeld aandacht voor de speeltuintjes in Leunen.

Kleinere projecten

De werkgroep houdt zich ook bezig met verschillende kleinere projecten zoals de sport-, buurt- en verenigingen in Leunen, met als doel om mensen samen te brengen. De dorpsraad stimuleert initiatieven tot een buurtfeest/burendag door middel van het verstrekken van extra subsidie. Via het voorzittersoverleg is er jaarlijks contact vanuit de Dorpsraad met de verenigingen.

Woningbouw (Leunen-Zuid)

In 2023 zijn de juridische belemmeringen weggenomen met de aanpassing door de gemeente van een aantal ontsluitingswegen. De projectontwikkelaar, Janssen–de Jong, start pas medio dit jaar met de verkoop. Wij hadden dit graag anders gezien maar we hebben hier helaas geen invloed op. Janssen-de Jong heeft meer voorbereidingstijd nodig.

Met de projectleiders van Janssen-de Jong en Wonen Limburg hebben we afgesproken dat er een informatieavond wordt georganiseerd waarbij geïnteresseerden op een informele wijze informatie kunnen inwinnen die van belang is om te gaan voor koop of huur.

Woningbouw (perceel Hendrix)

Naast Leunen-Zuid zijn er ook woningbouwplannen voor het gebied in de driehoek Pastoor Strijkersstraat-Van Berlostraat-Brienshoekweg. Op 22 januari was er een informatieavond voor de direct aanwonenden. De projectontwikkelaar is in gesprek met een klankbordgroep waarbij de belangen van
de omgeving worden besproken om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. De dorpsraad neemt deel in de klankbordgroep.

Melkfabriek

De slechte toestand van de Locatie ‘Melkfabriek’ is ook ons een doorn in het oog. Hierover zijn we eerder met de gemeente in gesprek geweest maar zij hebben aangegeven geen mogelijkheden te hebben om hier verbeteringen in aan te brengen. Het is aan de eigenaar om hier initiatieven te ontplooien welke hopelijk zorgen voor verbetering. We blijven eventuele ontwikkelingen volgen.

Leden werkgroep

De werkgroep Infrastructuur, Fysieke & Sociale veiligheid bestaat uit:
Twan Hanssen
Ger Litjens
Karin Peeters

Vragen, ideeën of meedenken?

Heb jij vragen of ideeën over deze thema’s? Wil jij meedenken of meehelpen om Leunen op deze (of andere) onderwerpen een nóg mooier dorp te maken? Stuur ons een mail (klik op de naam hierboven), laat een bericht achter via het contactformulier, Facebook of Instagram, of trek ons aan de jas als je ons tegenkomt!

X